Η επιλογή των σωστών χαμηλών κινδύνων , το σωστό underwriting , η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η είσοδος σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική  σε υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Οι υπολογισμοί των κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας της Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας (SCR ratio) για ημερομηνία αναφοράς 31/12/2016 ανέρχεται σε 172,55 %. Εάν συνυπολογιστεί και το μέρισμα , ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR) θα ξεπερνά το 200%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το 2016 διαμορφώνονται σε 2,293 εκατ. ευρώ και 1,614 εκατ. ευρώ μετά από φόρους.

Προσαρμογή σε νέες συνθήκες

Υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στον χώρο των
Ασφαλίσεων το 2015 , η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίζει να επικεντρώνεται στους στόχους που σκοπό έχουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους καθώς επίσης και στην είσοδο της Εταιρείας σε νέους κερδοφόρους κλάδους.

Σαν αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών από τον Δεκέμβριο του 2016 η Εταιρεία έχει αναπτυχθεί και στον κλάδο Υγείας, αρχής γενομένης με δύο κάρτες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Πηγή: Insuranceworld