ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προοίμιο

Η χρήση / επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε διεξοδικά τους όρους χρήσης. Με την πρόσβαση /είσοδο ή χρήση της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης κατά καιρούς, με την δημοσίευση αυτών σε αυτήν την τοποθεσία. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού της τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οθονών, video, ήχων, πληροφοριών, σημάτων, ονομασιών και όποιο άλλο υλικό διατηρείται στον ιστότοπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων-πνευματικά δικαιώματα τρίτων) η οποία επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα της που απορρέουν από αυτά και τα οποία προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα/υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών κ.ά. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@europe-asfalistiki.gr.

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και γενικά το σύνολο του υλικού που περιέχεται στο δικτυακό της τόπο να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, χωρίς όμως να εγγυάται την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του απορρήτου του εν λόγω κωδικού και φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο ζημίας σε περίπτωση διαρροής του κωδικού του σε άλλο πρόσωπο. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό τη φόρτωση του συστήματος των Εταιριών και την πτώση αυτού, την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης άλλων χρηστών και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη, αντισυμβατική και/ή αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Οι επισκέπτες/χρήστες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο δικτυακός τόπος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους μπορεί να παραπέμπουν υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια όσων περιέχονται σε αυτούς. Αν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, για δε την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή τους παρόντες όρους, την ισχύ τους, την ερμηνεία τους και την λειτουργία του δικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι δυνατόν να τροποποιεί τους παρόντες όρους προβαίνοντας σε αναθεωρημένη έκδοση αυτών, με γνωστοποίηση της αλλαγής μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι εκάστοτε νέοι όροι γίνονται αποδεκτοί από τον χρήστη της υπηρεσίας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Προοίμιο.