Υπερεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων και συνέχεια στην κερδοφορία παρουσίασε η Ευρώπη ΑΕΓΑ κατά τη χρήση 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία για τα Solvency II που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, (ΤτΕ). Ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο υψηλό 183,63% δηλαδή η εταιρεία έχει σχεδόν διπλάσια κεφάλαια απ’ ότι απαιτεί  η οδηγία. Ο δείκτης κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR) διαμορφώθηκε στο 201,48%.

O στόχος του τριετούς business plan

Πρωταρχικό μέλημα για την ερχόμενη τριετία είναι η θωράκιση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Το επιχειρηματικό πλάνο 2018-2020, έχει χτιστεί σε ρεαλιστικές βάσεις τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς κόστους. Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση της κερδοφορίας  της Εταιρείας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της.

Πως διαμορφώθηκαν οι δείκτες  κεφαλαιακής επάρκειας

Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 8,599 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την αποτίμηση κατά Φερεγγυότητα ΙΙ ενώ τα Επιλέξιμα Ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 7,959 εκατ. ευρώ. Η διαφοροποίηση των  Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων από τα Ίδια Κεφάλαια κατά Φερεγγυότητα ΙΙ οφείλεται στη πρόβλεψη της Εταιρείας για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2017. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ανήλθε σε 4,334 εκατ. ευρώ  στις 31/12/2017.  Συνεπώς, ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε183,63% κατά την 31/12/2017 ενώ ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής  Απαίτησης (MCR) σε 201,48%.

Μείωση ασφαλιστικού κινδύνου για την Ευρώπη ΑΕΓΑ

Το βασικό μέτρο για τη μείωση του ασφαλιστικού κινδύνου είναι οι συμβάσεις αντασφάλισης (αναλογικές και μη αναλογικές) που συνάπτει η Εταιρεία, με εταιρείες του εξωτερικού, είτε απευθείας, είτε μέσω μεσιτών αντασφάλισης. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες της επιτρέπουν να αναγνωρίζει, να μετράει και να παρακολουθεί με αποτελεσματικό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά που δραστηριοποιείται και θα επανεξετάζει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσαρμόζοντας ανάλογα την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Διαφοροποίηση παραγωγής  

Η εταιρεία προχώρησε το 2017  στρατηγικά σε διαφοροποίηση της παραγωγής της με στόχο τη μείωση του ασφαλιστικού κινδύνου.  Το 39% της παραγωγής 2017 αφορά συμβόλαια πυρός, το 36% αστική ευθύνη αυτοκινήτου, το 6% Γενική Αστική Ευθύνη, το 5% θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές και το 5% χερσαία οχήματα.

 


 

Πηγή: Insurance world