Με υψηλά εχέγγυα, αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια και ενισχυμένη παραγωγική δυναμική η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη  αλλά  και επέκταση των ασφαλιστικών της εργασιών.

Οι διακριτές επιδόσεις της εταιρείας αποτυπώνονται στην Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) δίνοντας με ευκρίνεια τη δομημένη οικονομική της εξέλιξη και τη σημαντική επάρκεια των οικονομικών της μεγεθών.

Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανέρχεται σε ποσοστό 201,87%, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2023, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική  έχοντας διασφαλίσει τη φερεγγυότητα που της αξίζει, διαθέτοντας αναγνωρίσιμη οικονομική δύναμη και με κεκτημένη τη συνέπεια που έχει αποδείξει ότι τη διακρίνει, διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ενώ συνεχίζει να επικεντρώνεται στους στόχους που σκοπό έχουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό αλλά και την είσοδο της σε νέους κερδοφόρους κλάδους.