Η επιλογή των σωστών χαμηλών κινδύνων , το σωστό underwriting , η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η είσοδος σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Οι υπολογισμοί των κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας της Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας (SCR ratio) για ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017 ανέρχεται σε 183,63%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας για το 2017 διαμορφώνονται σε 1,312 εκατ. ευρώ και 826 χιλ. ευρώ μετά από φόρους.

Προσαρμογή σε νέες συνθήκες

Υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στον χώρο των Ασφαλίσεων το 2015 , η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεχίζει να επικεντρώνεται στους στόχους που σκοπό έχουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους καθώς επίσης και στην είσοδο της Εταιρείας σε νέους κερδοφόρους κλάδους.