Η επιλογή των σωστών χαμηλών κινδύνων , το σωστό underwriting , η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η είσοδος σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Οι υπολογισμοί των κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας της Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας (SCR ratio) για ημερομηνία αναφοράς 30/06/2019 ανέρχεται σε 241,19%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας για το 2018 διαμορφώνονται σε 197 χιλ. ευρώ και 309 χιλ. ευρώ μετά από φόρους.

Προσαρμογή σε νέες συνθήκες

Υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στον χώρο των Ασφαλίσεων το 2015 , η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεχίζει να επικεντρώνεται στους στόχους που σκοπό έχουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους καθώς επίσης και στην είσοδο της Εταιρείας σε νέους κερδοφόρους κλάδους.