Στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα προγράμματα:

«Business Protect» και «Business Advanced»

τα οποία απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο μέχρι € 1.000.000 για οικοδομή και περιεχόμενο (Εξοπλισμός, Εμπορεύματα).

Με το πρώτο, παρέχονται βασικές καλύψεις για ζημιές όπως Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών & Τρομοκρατικές Ενέργειες και με το δεύτερο, εξασφαλίζονται επιπλέον παροχές όπως ΑΕ από Λειτουργία Χώρου, Αλλοίωση Εμπορευμάτων, Βραχυκύκλωμα Με & Χωρίς Εστία Φωτιάς, Επίδομα Διακοπής Εργασιών κ.ά.

 


 

Επιχείρηση Business Protect 

Καλύψεις: 

 1. Πυρκαγιά ,  Κεραυνός , Ευρεία έκρηξη
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Ζημιές από καπνό
 4. Πτώση αεροσκαφών
 5. Πρόσκρουση οχήματος
 6. Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή (για οικοδομές ηλικίας έως 30 ετών)
 7. Αποκομιδή ερειπίων
 8. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 9. Τρομοκρατικές ενέργειες
 10. Κακόβουλες ενέργειες
 11. Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης
 12. Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης
 13. Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄κίνδυνο

*Η κάλυψη του σεισμού δίνεται προαιρετικά

Προυποθέσεις κάλυψης Σεισμού

 • Οι οικοδομές να έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια μετά το 1960 και να μην έχουν υποστεί ζημιές από σεισμό
 • Εξαιρούνται της κάλυψης οι εκτός οικοδομικής αδείας κατασκευές (αυθαίρετες)

Υποόρια Καλύψεων

- Αποκομιδή ερειπίων έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως
- Αντικατάσταση σε αξία καινουργούς μόνο για την οικοδομή, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Ειδικό Όρο (για οικοδομές μέχρι 30ετίας)
- Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄κίνδυνο έως του ποσού των €5.000.- ανά γεγονός και ετησίως
- Έξοδα κατάσβεσης - πυρόσβεσης έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
- Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι τα παραπάνω ασφαλισμένα ανώτατα όρια καλύψεων συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν, ισχύουν δε ανά γεγονός και για όλο το έτος.
 
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για όλη την περίοδο ασφάλισης αυτής και από την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους καλυπτόμενους με το συμβόλαιο κινδύνους, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος συμβολαίου.

Απαλλαγές

- Για κάθε ζημιά Βραχυκυκλώματος με εστία φωτιάς, ισχύει απαλλαγή €150 σε κάθε ζημιά.

 Επιχείρηση Business Advanced

Παρέχει τις καλύψεις του προγράμματος Business Protect  και επιπλέον

Καλύψεις:

 1. Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς σε Α΄κίνδυνο
 2. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός
 3. Διάρρηξη/ υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως 30 ετών
 4. Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers
 5. Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων
 6. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών
 7. Ζημιές κτιρίου/βελτιώσεων/περιεχομένου από απόπειρα κλοπής σε Α΄κίνδυνο
 8. Κλοπή περιεχομένου μετά από Διάρρηξη/ Ληστεία
 9. Κλοπή Χρημάτων από Χρηματοκιβώτιο κατόπιν διάρρηξης εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο
 10. Ληστεία ταμείου
 11. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς
 12. Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου
 13. Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου
 14. Έξοδα άντλησης υδάτων
 15. Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου
 16. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/ επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου
 17. Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου
 18. Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από ξαφνική και χωρίς προειδοποίηση διακοπή ρεύματος πέραν των 12 συνεχόμενων ωρών
 19. Καθίζηση - Κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

*Η κάλυψη του σεισμού δίνεται προαιρετικά

Προυποθέσεις κάλυψης Σεισμού

 • Οι οικοδομές να έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια μετά το 1960 και να μην έχουν υποστεί ζημιές από σεισμό
 • Εξαιρούνται της κάλυψης οι εκτός οικοδομικής αδείας κατασκευές (αυθαίρετες)

Υποόρια Καλύψεων

-    Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού , κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως    30ετών.
-    Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απομάκρυνσης αυτών έως του ποσού € 1.000 ανά γεγονός και ετησίως).
-    Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως.
-    Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής σε Α΄κίνδυνο, έως του ποσού των € 5.000  ανά γεγονός και ετησίως
-    Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο κατόπιν διάρρηξης έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
-    Ληστεία Ταμείου έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως
-    Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς , έως 5% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου
ανά γεγονός και ετησίως (συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη του ακινήτου) με μέγιστο το ποσό των €150.000.
-    Αστική Ευθύνη λειτουργίας χώρου έως του ποσού των €25.000 ανά γεγονός και €50.000 ετησίως (για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων)
-    Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄κίνδυνο, έως του ποσού των € 5.000  ανά γεγονός και ετησίως.
-    Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς σε Α΄κίνδυνο, έως του ποσού των € 2.500  ανά γεγονός και ετησίως.
-    Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως
-    Έξοδα κατάσβεσης - πυρόσβεσης έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
-    Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημία καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως.
-    Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημία καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως.
-    Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημία καλυπτόμενου κινδύνου,€ 250 ημερησίως με ανώτατο όριο 60 ημέρες
-    Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος έως του ποσού των € 2.500 ανά γεγονός και € 5.000 ετησίως.
-    Έξοδα άντλησης υδάτων έως € 2.500  ανά γεγονός και ετησίως.
-    Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
-    Αποκομιδή ερειπίων έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως
-    Αντικατάσταση σε αξία καινουργούς μόνο για την οικοδομή, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Ειδικό Όρο.
(για οικοδομές μέχρι 30ετίας)

- Δηλώνεται και συμφωνείται ότι τα παραπάνω ασφαλισμένα ανώτατα όρια καλύψεων συμπεριλαμβάνονται στο
  συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν, ισχύουν δε ανά γεγονός και για όλο το έτος.

- Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για όλη την περίοδο ασφάλισης αυτής και από την επέλευση ενός ή
  περισσότερων από τους καλυπτόμενους με το συμβόλαιο κινδύνους, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί
  το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος συμβολαίου.

Απαλλαγές

Για κάθε ζημιά συνεπεία Πλημμύρας, θύελλας , καταιγίδας , χιονιού, βροχής , χαλαζιού και παγετού, ισχύει απαλλαγή ποσοστό 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο ποσό των € 1.500 για υπόγεια/ημιυπόγεια και των € 750 για ισόγειο και ορόφους
-    Για κάθε ζημιά συνεπεία Διάρρηξης / υπερχείλισης σωληνώσεων ύδρευσης , κλιματισμού , κεντρικής θέρμανσης,  αποχετεύσεων και τυχαία διαρροή sprinklers ισχύει απαλλαγή ποσοστό 10% επί της ζημιάς  με ελάχιστο ποσό των € 750
-    Για κάθε ζημιά Θραύσης κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών, ισχύει απαλλαγή € 150  σε κάθε ζημιά
-    Για κάθε ζημιά Κλοπής περιεχομένου, ισχύει απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €500
-    Για κάθε ζημιά Κλοπής χρημάτων από Χρηματοκιβώτιο, ισχύει απαλλαγή €250 σε κάθε ζημιά
-    Για κάθε ζημιά Βραχυκυκλώματος με εστία φωτιάς, ισχύει απαλλαγή € 150 σε κάθε ζημιά
-    Για κάθε ζημιά Βραχυκυκλώματος χωρίς εστία φωτιάς, ισχύει απαλλαγή € 300 σε κάθε ζημιά
-    Για κάθε ζημιά κτιρίου/βελτιώσεων/περιεχομένου από απόπειρα κλοπής, ισχύει απαλλαγή €300 σε κάθε ζημιά
-    Για κάθε ζημιά Αλλοίωσης Εμπορευμάτων εντός ψυγείων, ισχύει απαλλαγή €250 σε κάθε ζημιά
-    Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς, ισχύει απαλλαγή €250 σε κάθε ζημιά
-    Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου, ισχύει απαλλαγή €150 σε κάθε απαίτηση
-    Για κάθε ζημιά Καθίζησης/ολίσθησης ισχύει απαλλαγή ποσοστό 2% επι του ασφαλισμένου κεφαλαίου
-    Διακοπή εργασιών
α) οι (5) πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά από επέλευση ζημιάς συνεπεία λοιπών κινδύνων πλην σεισμού
β) σε περίπτωση ύπαρξης στο συμβόλαιο της κάλυψης του σεισμού, οι (10) δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά από (επέλευση ζημιάς συνεπεία σεισμού)

 

 

 


 

Μέτρα Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ):

 • Να υπάρχουν όλες οι νόμιμες άδειες και πιστοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές καθώς και όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που ορίζει ο νόμος αναφορικά με την δραστηριότητα της Ασφαλισμένης Επιχείρησης
 • Τα μέτρα πυροπροστασίας να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης και καλής λειτουργίας και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών
 • Να υπάρχουν “Νόμιμη Άδεια Λειτουργίας” και “Πιστοποιητικό Πυροσβεστικής Υπηρεσίας” σε ισχύ (όπου απαιτείται)

 

Μέτρα κλοπής

Για τις κατηγορίες Α, Β & Γ    

 • Να υπάρχουν κλειδαριές ασφαλείας και
 • Να υπάρχουν εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά ή εναλλακτικά ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης

   

Για την κατηγορία Δ

 • Να υπάρχουν κλειδαριές ασφαλείας και
 • Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά και
 • Συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης (ο συναγερμός να είναι ασύρματος ή ενσύρματος με εσωτερική και εξωτερική σειρήνα)

Περιορισμοί - Βασικές Εξαιρέσεις

 • Εξαιρούνται δενδροφυτεύσεις, φυτά κήπων, γήπεδα γκολφ, παραλίες, μόλοι, προβλήτες, πλατφόρμες καθώς και έξοδα διαμόρφωσης γαιών/εδαφών
 • Δεν συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη Κακόβουλες Βλάβες: αφισοκόλληση, γραφή συνθημάτων και το graffiti
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλες ενέργειες, Δεν παρέχονται στις περιπτώσεις που το ασφαλιζόμενο κατάστημα ή επιχείρηση βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα στα όρια των οδών Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών τμημάτων αυτών

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Α, Β, Γ, Δ

Κατηγορία Α

 1. Ακτινολογικά Εργαστήρια
 2. Ανθοπωλεία
 3. Βιβλιοθήκες
 4. Γηροκομεία, Οίκοι Ευγηρίας
 5. Γραφεία
 6. Γυμναστήρια Κλειστά
 7. Διδακτήρια, Φροντιστήρια
 8. Ζαχαροπλαστεία (χωρίς Εργαστήριο)
 9. Ιατρεία
 10. Ιατρικά- Διαγνωστικά Κέντρα
 11. Ιχθυοπωλεία
 12. Καφεκοπτεία- Καφεπωλεία
 13. Κηδειών- Τελετών Γραφεία
 14. Κλινικές
 15. Κουρεία (όχι Κομμωτήρια)
 16. Μικροβιολογικά Εργαστήρια
 17. Νοσοκομεία
 18. Ξενώνες Ζώων
 19. Οδοντιατρεία
 20. Οπωροπωλεία (Μανάβικα)
 21. Ορφανοτροφεία
 22. Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 23. Πυροσβεστήρων Καταστήματα
 24. Σχολεία Ιδιωτικά
 25. Σχολές Χορού
 26. Φροντιστήρια
 27. Φυσικοθεραπεία
 28. Ωδεία


Κατηγορία Β

 1. Αγγειοπλαστικής Εργαστήρια- Καταστήματα
 2. Αλλαντικών Πρατήρια- Καταστήματα
 3. Αλουμινίου Ειδών Εργαστήρια- Καταστήματα
 4. Αναψυκτήρια
 5. Αρτοποιίας Πρατήρια
 6. Βιβλιοπωλεία
 7. Βιολογικών Προϊόντων Καταστήματα
 8. Γαλακτοπωλεία
 9. Γεωργικών & Δασοκομικών Εργαλείων / Μηχανημάτων Καταστήματα 
 10. Γραφείου Είδη (Σχεδιάσεως, Χαρακτικής, Σχολικά, Γραφικής Ύλης)
 11. Γύψινων Ειδών Εργαστήρια- Καταστήματα
 12. Εκδηλώσεων – Συνεδρίων Αίθουσες, κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από την Εταιρία (όχι Κέντρα Διασκέδασης)
 13. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια- Πανσιόν
 14. Εντευκτήρια
 15. Ζαχαροπλαστεία με Εργαστήριο
 16. Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Καταστήματα
 17. Κατεψυγμένων Προϊόντων Καταστήματα
 18. Κεραμικών Ειδών Εργαστήρια (Αγγειοπλαστικής) 
 19. Κιγκλαλερίας ειδών Καταστήματα (εκτός Χρωμάτων- Πλασικών), Πόμολα Κλειδαριές, Σιδερικά κλπ
 20. Κλειδιών Εργαστήρια- Καταστήματα
 21. Κρεοπωλεία
 22. Κρυστάλλινων Ειδών Καταστήματα (Υαλοπωλεία)
 23. Μεταλλικών Ειδών Καταστήματα (Μηχανών- Εργαλείων)
 24. Μπαχαρικών Ειδών Καταστήματα
 25. Ξενοδοχεία
 26. Οδοντοτεχνικά  Εργαστήρια (ο χρυσός δεν καλύπτεται)
 27. Παιδότοποι
 28. Πορσελάνινων Ειδών Καταστήματα
 29. Σιδηρικών Εργαλεία & Μεταλλικών Ειδών (Σύρματα, Σωληνώσεις κλπ)
 30. Τυροκομικών Ειδών Καταστήματα
 31. Υαλοπινάκων Καταστήματα
 32. Υαλοπωλεία 
 33. Υγιεινής Ειδών Καταστήματα 
 34. Υδραυλικών Ειδών Καταστήματα 
 35. Φαρμακεία
 36. Φωτιστικών Ειδών Καταστήματα 


Κατηγορία Γ

 1. Αεριούχων Ποτών, Αναψυκτικών Πρατήρια- Καταστήματα (όχι Κάβες)
 2. Αθλητικών Ειδών Καταστήματα
 3. Αλιείας Καταστήματα
 4. Απορρυπαντικών Καταστήματα
 5. Αρτοποιίας Καταστήματα (Φούρνοι)
 6. Αυτοκινήτων Εκθέσεις (μόνο εντός Καταστήματος και όχι Ιδιοκτησίας Τρίτων)
 7. Αυτοκινήτων Μπαταρίες Καταστήματα
 8. Εκδοτικοί Οίκοι (χωρίς Τυπογραφείο)
 9. Ενδυμάτων Καταστήματα
 10. Επίπλων Καταστήματα- Εκθέσεις (όχι Εργαστήρια)
 11. Επιστημονικών Εργαλείων Καταστήματα
 12. Εσωρούχων Καταστήματα
 13. Ιατρικών Ειδών & Επιστημονικών Μηχανημάτων, Εργαλείων & Οργάνων Ακριβείας Καταστήματα 
 14. Ιατρικών Αναλώσιμων Καταστήματα
 15. Καλτσών Καταστήματα
 16. Κατοικίδιων Ζώων Καταστήματα (Pet Shops), εξαιρουμένων των Ζώων
 17. Κεντημάτων & Πλεκτών Καταστήματα
 18. Κλιματιστικών Ειδών (Ψύξης - Θέρμανσης) Καταστήματα
 19. Κομμωτήρια με Μανικιούρ- Πεντικιούρ
 20. Λαϊκής Τέχνης Καταστήματα (χωρίς χρυσά αντικείμενα ή Πολύτιμους Λίθους)
 21. Λευκών Ειδών Καταστήματα
 22. Μουσικών Ειδών Καταστήματα
 23. Ναυτικών Ειδών Καταστήματα
 24. Νημάτων Καταστήματα
 25. Ξηρών & Νωπών Καρπών Καταστήματα
 26. Οικιακών Ειδών Καταστήματα
 27. Οικοδομικών Υλικών Καταστήματα (μόνο εντός Καταστήματος)
 28. Πλεκτών Ειδών Καταστήματα
 29. Ποδηλάτων Καταστήματα- Εκθέσεις (μόνο εντός Καταστήματος και χωρίς Κλοπή) 
 30. Ραπτικών Ειδών Καταστήματα
 31. Ραφεία- Ατελιέ Μόδας
 32. Σφραγίδων Εργαστήρια- Καταστήματα
 33. Υποδημάτων Καταστήματα
 34. Υφασμάτων- Κουρτινών Καταστήματα
 35. Φωτοτυπιών Καταστήματα


Κατηγορία Δ

 1. Αυτοκινήτων Air Conditions Καταστήματα 
 2. Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά- Αξεσουάρ Καταστήματα 
 3. Αυτοκινήτων Βαφεία (Φανοποιεία)
 4. Αυτοκινήτων Πλυντήρια - Λιπαντήρια
 5. Αυτοκινήτων Σταθμοί (Parking) με ή χωρίς Πλυντήριο- Λιπαντήριο 
 6. Αυτοκινήτων Συνεργεία (όχι όμως για αυτοκίνητα Ιδιοκτησίας Τρίτων)
 7. Γραφικών τεχνών Εργαστήρια
 8. Δερμάτινων Ειδών (όχι Ενδυμάτων) Καταστήματα 
 9. Δώρων & Διακόσμησης Ειδών Καταστήματα
 10. Εικόνων Εργαστήρια (χωρίς Ξυλουργική Εργασία)
 11. Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών Συσκευών, Οικιακού Εξοπλισμού (χωρίς είδη Κινητής Τηλεφωνίας- Μεμονωμένα)
 12. Καθαριστήρια Ενδυμάτων
 13. Καλλυντικών Ειδών Καταστήματα
 14. Μοκετών- Ταπήτων Καταστήματα
 15. Μοτοσικλετών- Μοτοποδηλάτων Καταστήματα- Εκθέσεις (μόνο εντός Καταστήματος και χωρίς Κλοπή)
 16. Μοτοσικλετών- Μοτοποδηλάτων Ανταλλακτικών & Αξεσουάρ 
 17. Μοτοσικλετών- Μοτοποδηλάτων Συνεργεία (όχι όμως Μηχανές Ιδιοκτησίας Τρίτων)
 18. Οπτικών Ειδών Καταστήματα- Εργαστήρια 
 19. Παιχνιδιών Καταστήματα 
 20. Πλυντήρια- Σιδερωτήρια 
 21. Ταξιδίου Ειδών Καταστήματα  
 22. Τουριστικών Ειδών Καταστήματα 
 23. Τυπογραφεία- Γραφικές Τέχνες 
 24. Φωτογραφεία


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα