Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική πάντα κοντά στις ανάγκες του καταναλωτή και επιχειρηματία και σεβόμενη τις περιβαλλοντικές ανάγκες του πλανήτη μας για την βιωσιμότητά του, σχεδίασε με την απόλυτη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα που εξασφαλίζουν πλήρως τις ανάγκες των εναλλακτικών πηγών ενεργειών (φωτοβολταϊκά, αιολικά & υδροηλεκτρικά πάρκα).

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών σε Λειτουργία

Ασφάλιση Πυρός & συμπληρωματικών κινδύνων
•    Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού
•    Σεισμός
•    Πυρκαγιά από Δάσος
•    Καπνός
•    Έκρηξη φυσική & ευρεία
•    Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα – Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
•    Διάρρηξη σωληνώσεων
•    Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτά
•    Πρόσκρουση οχημάτων Τρίτων
•    Τρομοκρατικές Ενέργειες
•    Κακόβουλη Ενέργεια
•    Κλοπή συνεπεία διάρρηξης ή αναρρίχησης
•    Ζημίες κλέπτη σε Α΄ κίνδυνο μέχρι του ποσού των € 15.000 ανά γεγονός και ετησίως
•    Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς μέχρι του ποσού των € 20.000 ανά γεγονός και ετησίως
•    Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς μέχρι του ποσού των € 10.000 ανά γεγονός και ετησίως
•    Έξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζημίας μέχρι το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών ανά γεγονός και ετησίως (συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνει)
•    Αποκομιδή Συντριμμάτων μέχρι το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών
•    Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων & Δημοσίων Αρχών μέχρι  το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
•    Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων μέχρι το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των Υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως (συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνει)
•    Απώλεια κερδών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων (συμπεριλαμβανομένου και του κατωτέρω τμήματος Β΄) με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης έως 6 μήνες
•    Όρος πρόνοιας 10%
•    Καθίζηση / Κατολίσθηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
•    Σεισμός και πυρκαγιά από σεισμό

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
Καλύπτεται κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια ζημιά ή απώλεια στις  ασφαλισμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις συνεπεία μηχανικών βλαβών, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι επεκτάσεων :
•    Κάλυψη για απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
•    Διασταυρούμενη ευθύνη
•    Κάλυψη εκτεταμένης συντήρησης (για περίοδο 1 μήνα)
•    Κάλυψη υπερωριών, νυχτερινής εργασίας, ταχείας αποστολής μέχρι το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
•    Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου μέχρι το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
•    Ειδικός όρος εγγύησης κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές
•    Ειδικός όρος 72 ωρών
•    Κάλυψη διαδοχικών ζημιών
•    Κάλυψη δοκιμαστικής λειτουργίας μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (για διάστημα 2 εβδομάδων)
•    Κάλυψη υπόγειων καλωδιώσεων, σωληνώσεων και λοιπών υπόγειων εγκαταστάσεων
•    Εξαίρεση ζημιών σε καλλιεργημένες εκτάσεις και αρχαία
•    Ειδικός όρος εγγύησης που αφορά τα υλικά κατασκευής (για 3 ημέρες)
•    Ειδικός όρος που αφορά τα μέτρα προστασίας από κατακλυσμούς και πλημμύρες
•    Ειδικός όρος που αφορά τα μέσα πυρόσβεσης και την πυρασφάλεια σε εργοτάξια (με όριο € 5.000.- ανά  αποθηκευτικό χώρο και συνολικά)
•    Ειδικός όρος εσφαλμένης μελέτης (αποκλειστικά και μόνο για τις νέες  εργασίες πολιτικού μηχανικού)
•    Αφορούν θεμελιώσεις με πασσαλώσεις και τοιχία αντιστήριξης
•    Κάλυψη κινδύνου σχεδιαστή (αποκλειστικά και μόνο για τις νέες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)
•    Κάλυψη για Εσωτερική πυρκαγιά, Εσωτερική Χημική Έκρηξη και απευθείας κεραυνό
•    Κάλυψη Ασύρματων και μη Ηλεκτρικών Καλωδίων
•    Ειδικός όρος Υποτίμησης για την επαναπεριέλιξη των Ηλεκτροκινητήρων (κινητήρες, γεννήτριες, μετασχηματιστές
•    Εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα των ασφαλισμένων μηχανημάτων
•    Ειδικός όρος πλήρους αξίας αντικατάστασης (ηλικία μέχρι 7 έτη)
•    Ειδικός όρος που αφορά σε καθυστέρηση στην επισκευή

Ασφάλιση Ευθυνών
Εν αντιθέσει των γενικών και ειδικών όρων το παρόν επεκτείνεται και καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου με τα κάτωθι όρια ευθύνης:

Γενική Αστική Ευθύνη

  • Σωματικές βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο : € 50.000
  • Υλικές ζημίες : € 50.000
  • Ομαδικό Ατύχημα : € 100.000

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη (υπο-όριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης)

  • Σωματικές βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο : € 25.000
  • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός & ετησίως : € 50.000
  • Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά για όλες τις παραπάνω καλύψεις : € 150.000

Πρόγγραμα Φωτοβολταϊκών που δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (Μέγιστη διάρκεια κάλυψης 6 μήνες)
•    Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
•    Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού
•    Πυρκαγιά από δάσος
•    Έκρηξη ευρεία
•    Ζημιές από καπνό
•    Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός τόξου
•    Πρόσκρουση Οχήματος
•    Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτά
•    Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα
•    Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
•    Τρομοκρατικές Ενέργειες
•    Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Πολιτικές Ταραχές
•    Κακόβουλη Ενέργεια
•    Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως /αναρριχήσεως
•    Ζημιές κλέπτη σε Α΄κίνδυνο μέχρι του ποσού των € 5.000 ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
•    Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία  πυρκαγιάς-έκρηξης
•    Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών /αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών
•    Σεισμός και /η πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
•    Ανώτατα Ασφαλισμένα Όρια (Καλύψεων)
•    Ζημιά πυρκαγιάς συνεπεία βραχυκυκλώματος (αξία βραχυκυκλωθέντος) μέχρι2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
•    Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία Πυρκαγιάς-Έκρηξης μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
•    Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών /αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών, ανά γεγονός και ετησίως
•    Έξοδα  αποφυγής και ελαχιστοποίησης της υλικής ζημιάς μέχρι  10% του ποσού της ζημιάς, ανά γεγονός και ετησίως
•    Επίδομα Διακοπής Εργασιών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €500 μηνιαίως (για ανώτατο όριο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών) με ανώτατο όριο €3.000


Προϋποθέσεις
Καθαρό ιστορικό ζημιών
Τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας σαν να μην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση καθώς και όλων των μέτρων /μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον νόμο.
Περίφραξη του χώρου εντός του οποίου βρίσκεται η ασφαλισμένη μονάδα με συρματόπλεγμα ύψους 1,50 μ ,και κλείδωμα των εισόδων με κλειδαριές ασφαλείας (εφ’ όσον δεν βρίσκεται σε στέγη)
Επαρκής φωτισμός του χώρου
Σύστημα συναγερμού με σειρήνες και ειδικό φωτισμό συνδεδεμένο με εταιρία λήψης σημάτων (security)
Ο κίνδυνος για ζημιές  από χαλάζι καλύπτεται με την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα συστήματα  αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους (προδιαγραφές από τον κατασκευαστή)


Βάση Αποτίμησης

  • Υλικές Ζημιές
  • Αξία Αντικατάσταση Καινουργούς

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.