Το πρόγραμμα παρέχεται τόσο σε κύριες όσο και σε εξοχικές κατοικίες. Αφορά την ασφάλιση του κτιρίου ή κτιρίου & περιεχομένου. Η κάλυψη του σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Πυρκαγιά, Κεραυνός
 2. Ευρεία Έκρηξη
 3. Πυρκαγιά από Δάσος
 4. Ζημίες από Καπνό
 5. Πτώση Αεροσκαφών
 6. Πρόσκρουση Οχήματος
 7. Σεισμός
 8. Αποκομιδή Ερειπίων έως 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου με maximum €3.000
 9. Tρομοκρατικές Ενέργειες
 10. Δόση Στεγαστικού Δανείου Συνεπεία Ζημίας από Καλυπτόμενο Κίνδυνο έως το 10% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Οικοδομής με μέγιστο το ποσό των €6.000 και Διάρκεια έως 6 μήνες 
 11. Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου  έως του ποσού των €1.000 σε Α΄ Κίνδυνο ανά γεγονός και ετησίως
 12. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από Μετάδοση Πυρκαγιάς έως του ποσού των €10.000 ανά γεγονός και ετησίως
 13. Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς μόνο για Οικοδομές Ηλικίας έως 25  
 14. Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης έως 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

 


 

Απαλλαγές:

 1. Σεισμός 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε κάθε ζημία
 2. Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε ζημία

 


 

Σημειώσεις:

 1. Το περιεχόμενο μόνο του δεν μπορεί να ασφαλισθεί 
 2. Προτεινόμενη ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου €1.100 ανά τμ, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κοινόχρηστων/ κοινόκτητων χώρων (εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας)
 3. Κτίρια με άδεια ανέγερσης προγενέστερης του 1960 δεν καλύπτονται για σεισμό
 4. Κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης (αυθαίρετα) δεν καλύπτονται για σεισμό

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα