Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που επιθυμούν να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και να ασφαλίσουν το όχημα με περισσότερες καλύψεις για την προστασία του.

Το πρόγραμμα EuroFirst Plus εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου,  παρέχει στον ασφαλισμένο και μία σειρά επιπλέον παροχών για την εξασφάλιση του αυτοκινήτου του ως περιουσιακό στοιχείο.
 
Απευθύνεται σε ΙΧΕ αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 8 ετών και μέχρι αξίας ευρώ 10.000. Για οχήματα μεγαλύτερης αξίας απαιτείται συνεννόηση με την εταιρία.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες - €1.220.000
 2. Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημίες - €1.220.000
 3. Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου Οχήματος
 4. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων Χώρων 
 5. Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 6. Προστασία BM
 7. Αστική Ευθύνη Πυρός για κεφάλαιο €5.000
 8. Αντικατάσταση κρυστάλλου καθρέπτη εξωτερικού
 9. Νομική Προστασία για κεφάλαιο €2.000
 10. Πυρκαγιά
 11. Τρομοκρατικές Ενέργειες συνεπεία Πυρκαγιάς
 12. Ολική & Μερική Κλοπή με απαλλαγή στη μερική €250
 13. Φυσικά Φαινόμενα(εξαιρείται ο παγετός) με απαλλαγή €300
 14. Θραύση κρυστάλλων (εξαιρούνται οι αερόσακοι) για κεφάλαιο €1.000
 15. Ισχύει απαλλαγή €200 για τα μη συνεργαζόμενα συνεργεία

 


 

Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Παροχή αντικατάστασης οχήματος
 2. Ενοικίαση αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς/ κλοπής
 3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 4. Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος €1.000
 5. Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €10.000
 6. Οδική Βοήθεια συνεπεία βλάβης
 7. Κάρτα Υγείας FirstHealth
 8. Προσωπικό Ατύχημα FirstHealth
   

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα