Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που επιθυμούν να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και να ασφαλίσουν το όχημα με περισσότερες καλύψεις για την προστασία του.

Το πρόγραμμα Euro Perfect εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου,  παρέχει στον ασφαλισμένο και μία σειρά επιπλέον παροχών για την εξασφάλιση του αυτοκινήτου του ως περιουσιακό στοιχείο.
 
Απευθύνεται σε ΙΧΕ αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 15 ετών και μέχρι αξίας ευρώ 15.000. Για οχήματα μεγαλύτερης αξίας απαιτείται έγκριση της εταιρίας.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:


 1. Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες - €1.220.000
 2. Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημίες        - €1.220.000
 3. Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 4. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων  & κατά την μεταφορά
 5. Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά κεφάλαιο €5.000
 6. Προστασία BM
 7. Νομική Προστασία για κεφάλαιο €2.000
 8.  Πυρκαγιά
 9. Τρομοκρατικές ενέργειες
 10. Ολική & Μερική Κλοπή με απαλλαγή  €250 σε περίπτωση ζημιάς
 11. Θραύση κρυστάλλων  για κεφάλαιο €1.000  Ισχύει απαλλαγή €200 για τα μη συνεργαζόμενα συνεργεία
 12. Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €5.000
 13. Προσωπικό ατύχημα οδηγού                                    €3.000

Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
 2. Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος για κεφάλαιο €1.000
 3. Παροχή αντικατάστασης οχήματος (μόνο ΕΙΧ)
 4. Ενοικίαση αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς/ κλοπής
 5. Φυσικά Φαινόμενα(εξαιρείται ο παγετός) με απαλλαγή €300
 6. Κάρτα Υγείας FirstHealth   (μόνο ΕΙΧ,ΦΙΧ)
 7. Προσωπικό Ατύχημα FirstHealth                            €2.000
 8. Ζημιές Ιδίου οχήματος συνεπεία σύγκρουσης με ζώο €1.000
 9. Ζημιές Ιδίου οχήματος         απαλλαγή βάσει κλίμακας με min €450 κατ΄ατύχημα.
 10. Κακόβουλες ενέργειες         απαλλαγή σε περίπτωση ζημιάς €300
 11. Αντικατάσταση κρυστάλλου καθρέπτη εξωτερικού

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα