Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που επιθυμούν να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και να ασφαλίσουν το όχημα με περισσότερες καλύψεις για την προστασία του.

Το πρόγραμμα Euro Perfect εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου,  παρέχει στον ασφαλισμένο και μία σειρά επιπλέον παροχών για την εξασφάλιση του αυτοκινήτου του ως περιουσιακό στοιχείο.
 
Απευθύνεται σε ΙΧΕ αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 18 ετών και μέχρι αξίας ευρώ 35.000. Για οχήματα μεγαλύτερης αξίας απαιτείται έγκριση της εταιρίας.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:


 • Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες:   €1.300.000
 • Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημίες:            €1.300.000
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση.
 • Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων & κατά την μεταφορά.
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά κεφάλαιο €5.000
 • Προστασία BM.
 • Νομική Προστασία για κεφάλαιο €2.000
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού €3.000 έως €15.000
 • Πυρκαγιά.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική & Μερική Κλοπή με απαλλαγή  €250 σε περίπτωση ζημιάς
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €5.000 έως €30.000
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού €3.000

Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια.
 • Θραύση κρυστάλλων  για κεφάλαιο €1.000  Ισχύει απαλλαγή €200 για τα μη συνεργαζόμενα συνεργεία.
 • Ίδιες ζημιές.
 • Κακόβουλες Βλάβες με απαλλαγή €300 σε περίπτωση ζημιάς.
 • Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος για κεφάλαιο €1.000
 • Παροχή αντικατάστασης οχήματος (μόνο για Ε.Ι.Χ.)
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς/ κλοπής.
 • Προστασία Αξίας Οχήματος (μόνο για νέα Ε.Ι.Χ. οχήματα)
 • Φυσικά Φαινόμενα (εξαιρείται ο παγετός) με απαλλαγή €300
 • Αντικατάσταση κρυστάλλου καθρέπτη εξωτερικού.
 • Ζημιές Ιδίου οχήματος συνεπεία σύγκρουσης με ζώο €1.000

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα