Στον τομέα ασφάλισης φωτοβολταϊκών μονάδων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα για την ασφάλιση κάθε έργου, από την κατασκευή του έως και τη λειτουργία του.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα «Solar Tree» δίδονται βασικές καλύψεις για ζημιές από πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, νερά και κλοπή, ενώ προβλέπεται επέκταση των παροχών για την κάλυψη μηχανικών βλαβών και οικονομικών απωλειών, ως συνεπεία αυτών. Σε ότι αφορά πιο συγκεκριμένα το στάδιο της κατασκευής του έργου, παρέχονται καλύψεις κατά παντός κινδύνου, συναρμολόγησης και μηχανικές βλάβες.

 

Καλύψεις:

 

 1. Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού
 2. Πυρκαγιά απο δάσος
 3. Έκρηξη ευρεία
 4. Ζημίες απο καπνό
 5. Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός τόξου
 6. Πρόσκρουση Οχήματος
 7. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτά
 8. Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
 9. Χιόνι, Παγετός, Χαλάζι
 10. Τρομοκρατικές Ενέργειες
 11. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 12. Κακόβουλη Ενέργεια, Βανδαλισμός
 13. Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως/αναρριχήσεως
 14. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς-έκρηξης
 15. Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών/αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών
 16. Έξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζημιάς
 17. Προαιρετικές καλύψεις : 
 18. Σεισμός και /η πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 19. Ανώτατα ασφαλισμένα όρια:
 20. Ζημιά πυρκαγιάς συνεπεία βραχυκυκλώματος (αξία βραχυκυκλωθέντος) μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών
 21. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία Πυρκαγιάς-Έκρηξης μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών
 22. Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών /αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών
 23. Έξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της υλικής ζημιάς μέχρι 10% του ποσού της ζημιάς

 


 

Απαλλαγές: 

 1. Για την κάλυψη Σεισμού ισχύει απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου εφ' εκάστης ζημίας. 
 2. Για τις καλύψεις ,Θύελλας, Καταιγίδας , Πλημμύρας, Χιονιού, Παγετού, Χαλαζιού ισχύει απαλλαγή 10% εφ εκάστης ζημίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής €750 ανά ζημιογόνο γεγονός
 3. Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές ισχύει απαλλαγή 10% εφ εκάστης ζημίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής €750 ανα ζημιογόνο γεγονός
 4. Κλοπή & Κακόβουλη Ενέργεια ισχύει απαλλαγή 10% εφ΄ εκάστης ζημίας με ελάχιστο ποσό €2.000 ανά ζημιογόνο γεγονός
 5. Λοιποί κίνδυνοι €500 ανα ζημιογόνο γεγονός

 


 

Εξαιρέσεις: 

 1. Απώλειες ή ζημιές που έχουν συμβεί προ της ενάρξεως της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης
 2. Κλοπή χωρίς εμφανή στοιχεία διάρρηξης/ βίαιης παραβίασης του χώρου ή μυστηριώδους εξαφάνισης
 3. Απώλειες η ζημιές που υπάγονται στην παρεχόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση
 4. Απώλειες κατά την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ εάν αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόμενες απο την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου
 5. Αδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της παρεχόμενης ενέργειας

 


 

Προϋποθέσεις: 

 1. Καθαρό ιστορικό ζημιών
 2. Τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας σαν να μην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση καθώς και όλων των μέτρων /μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον νόμο.
 3. Περίφραξη του χώρου εντός του οποίου βρίσκεται η ασφαλισμένη μονάδα με συρματόπλεγμα ύψους 1,50 μ, και κλείδωμα των εισόδων με κλειδαριές ασφαλείας (εφόσον δεν βρίσκεται σε στέγη)
 4. Επαρκής φωτισμός του χώρου
 5. Σύστημα συναγερμού με σειρήνες και ειδικό φωτισμό συνδεδεμένο με εταιρία λήψης σημάτων (security)
 6. Τακτική προγραμματισμένη συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή και ύπαρξη βεβαίωσης ελέγχου συντήρησης υπογεγραμμένη από αρμόδιο τεχνικό
 7. Ο κίνδυνος για ζημιές από χαλάζι καλύπτεται με την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα συστήματα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους (προδιαγραφές από τον κατασκευαστή)
 8. Η παρούσα ασφάλιση ισχύει μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας και την παράδοση στον ασφαλιζόμενο και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας
 9. Υπολογισμός Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου:
 10. Υλικές Ζημιές 
 11. Σύνολο Αξίας Μονάδας (πλαισίων) & αξία παρακολουθημάτων
 12. Οικοδομές, βελτιώσεις οικοδομής, εξοπλισμός, περίφραξη

 Βάση Αποτίμησης:

 1. Υλικές Ζημιές
 2. Αξία Αντικατάσταση Καινούριου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα