Καλύψεις / Όρια Αποζημίωσης

  1. Σωματικές βλάβες/Θάνατος από ατύχημα (επιβαινόντων & τρίτων) €50.000 κατ'άτομο, με ανώτατο ποσό ανά συμβάν - € 500.000
  2. Υλικές ζημιές από ατύχημα (επιβαινόντων & τρίτων) ανά γεγονός & ετησίως - € 150.000
  3. Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά γεγονός & ετησίως -  € 150.000
  4. Ανώτατο όριο ευθύνης για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο - € 800.000
     

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:  Ισχύει απαλλαγή μόνο για τα Jet Ski € 250 σε κάθε υλική ζημιά.

 


 

Σημείωση

Σε περίπτωση που τα σκάφη έλκουν θαλάσσιο σκι, μπανάνες, rings ή άλλα παρεμφερή (εκτός αλεξίπτωτου), το όριο ασφάλισης ανέργεται σε €20.000 ανά γεγονός και ετησίως, με προσαύξηση το ως άνω τιμολογίου κατά 10%.

 


 

Διευκρινίσεις

  • Tα συμβόλαια εκδίδονται μόνο με ετήσια διάρκεια, ανεξάρτητα από την περίοδο πλεύσης.
     
  • Ακύρωση και επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης του πρωτοτύπου ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης, καθώς επίσης και του πωλητηρίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα