Το πρόγραμμα παρέχεται σε κατοικίες με ή χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον. Αφορά στην ασφάλιση του κτιρίου ή κτιρίου-περιεχομένου. Η κάλυψη του σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο.
 

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Πυρκαγιά, Κεραυνός 
 2. Ευρεία Έκρηξη
 3. Πυρκαγιά από Δάσος 
 4. Ζημίες από Καπνό 
 5. Πτώση Αεροσκαφών 
 6. Πρόσκρουση Οχήματος 
 7. Ζημίες από Πτώση Δένδρων, Κλαδιών και Στύλων 
 8. Έξοδα Πυρόσβεσης & Ζημιές από Πυρόσβεση έως του ποσού των 3.000 ανά γεγονός και ετησίως  
 9. Σεισμός 
 10. Αποκομιδή Συντριμμάτων έως 10% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Οικοδομής μέγιστο το ποσό των €10.000 
 11. Τρομοκρατικές Ενέργειες 
 12. Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες 
 13. Κακόβουλες Ενέργειες 
 14. Βανδαλισμός σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 15. Καθίζηση και Κατολίσθηση Συνεπεία Καλυπτομένων Κινδύνων
 16. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων Συνεπεία Καλυπτομένων Κινδύνων έως του ποσού των €20.000 ανά γεγονός και ετησίως 
 17. Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως 
 18. Δόση Στεγαστικού Δανείου Συνεπεία Ζημίας από Καλυπτόμενο Κίνδυνο έως το 10% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Οικοδομής με μέγιστο το ποσό των €6.000 και Διάρκεια έως 6 μήνες  
 19. Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου (πίνακες /καλώδια) σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως 
 20. Ζημίες στο Κτίριο από Απόπειρα Διάρρηξης / Κλοπής έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως 
 21. Κλοπή Περιεχομένου μετά από Διάρρηξη/ Αναρρίχηση      
 22. Ληστεία Χρημάτων- Hold Up (μόνο μετρητά) έως €500 ανά γεγονός και ετησίως 
 23. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα 
 24. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός  
 25. Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης/ Θέρμανσης/ Κλιματισμού και Αποχετεύσεων για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών  
 26. Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς μόνο για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών 
 27. Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης έως 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου  
 28. Ιδίες Ζημίες από Έκρηξη στο Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 29. Ζημίες Ηλιακού Θερμοσίφωνα που θα προκληθούν από Ασφαλιζόμενο Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως (ισχύει για Ηλιακούς έως 10 ετών
 30. Έξοδα Περιορισμού Ελαχιστοποίησης Ζημίας έως του ποσού των €2.000 ανά γεγονός και ετησίως 
 31. Έξοδα Μηχανικών και Έκδοσης Αδειών μέχρι του ποσού των €1.500
 32. Απώλεια Ενοικίων συνεπεία Καλυπτόμενης Ζημίας έως του ποσού των €3.000 σε Α΄Κίνδυνο,με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης τους 12 μήνες.

 


 

Απαλλαγές:

 1. Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε Ζημία 
 2. Θραύση Κρυστάλλων €100 σε κάθε Ζημία 
 3. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, 10% σε κάθε ζημία με min €500 για Υπόγεια/ Ημιυπόγεια και €250 για Ισόγειο/Ορόφους
 4. Διάρρηξη/ Υπερχείληση Σωληνώσεων Ύδρευσης, Κλιματισμού, Κεντρικής Θέρμανσης και Αποχετεύσεων 10% σε κάθε ζημία με min €500
 5. Σεισμός: 2% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου 
 6. Καθίζηση και Κατολίσθηση: 2% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε Ζημία
 7. Κλοπή Περιεχομένου 10% σε κάθε Ζημία με ελάχιστο €350 σε κάθε Ζημία

 


 

Σημειώσεις:

 1. Το περιεχόμενο μόνο του δεν μπορεί να ασφαλισθεί  
 2. Προτεινόμενη ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου €1.100 ανά τμ, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κοινόχρηστων/ κοινόκτητων χώρων (εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας) 
 3. Κτίρια με άδεια ανέγερσης προγενέστερης του 1960 δεν καλύπτονται για σεισμό 
 4. Κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης (αυθαίρετα) δεν καλύπτονται για σεισμό 
   

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα